Tea Ceremony Decoration

PACKAGE

Elisa Wedding will arrange a photographer and a makeup artist to follow you during the photo shoot. Makeup cost is calculated separately. Elisa Wedding sẽ sắp xếp 1 nhiếp ảnh và 1 chuyên viên trang điểm theo quý khách suốt thời gian chụp hình. (Chi phí trang điểm được tính riêng) 
1

Plan 1

$800
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
2

Plan 2

$1200
$800
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
3

Plan 3

$1500
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com
 • lisawedding.com